گروه اقتصادی: چک‌های پشت نویسی شده از روز شنبه ۱۷ فروردین ۹۸ بی اعتبار می‌شوند.
چک‌های پشت‌نویسی شده بی‌اعتبار است
   به گزارش خبر صبح، طبق تصویب شورای عالی اقتصاد و پول کشور از صبح امروز کلیه چکهای پشت نویسی شده از درجه اعتبار ساقط است.هر گونه چک تنها باید به نام فرد صادر و نقد شود.چکهای در وجه حامل یا تغییر نام در وجه کاغذ باطله ای بیشتر نیست.این بخشنامه شامل کلیه چکهای اشخاص، چکهای تضمینی و چکهای بانکی است.از تحویل هرگونه چک در وجه فرد دیگر یا در وجه حامل خودداری کنید.چکهای معتبر تنها در وجه فرد ذینفع صحیح می‌باشد.
مرجع : خبر آنلاین