خبر صبح؛ گروه بین الملل/ در چارچوب سیاست ” تغییر هویت مذهبی و دینی جمهوری آذربایجان و  ترویج شیوه های التقاطی” مبارز قربانلی، رییس کمیته دولتی امور گروه های دینی جمهوری آذربایجان از شروع تربیت “روحانیون زن” در دانشگاه تازه تاسیس  “موسسه الهیات” باکو خبر داد.

به گزارش مدراتور  مبارز قربانلی گفت: «احتیاج به روحانیون زن به تدریج افزایش می یابد.

مبارز قربانلی  گفت: اینکه “روحانیون زن” بطور مستقیم  آیین های دینی را در مساجد اجرا بکنند یا نه، به دین و “اداره مسلمانان قفقاز ” مربوط است.