دادستان عمومی و انقلاب اهر گفت: با متصرفان حریم رودخانه‌های این شهرستان خارج از نوبت برخورد قضایی می شود. 
به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، رحیم عبدالهی افزود: در صورت اقدام به موقع ادارات ذیربط و ارجاع پرونده‌های متخلفان به دستگاه قضایی اینگونه پرونده‌ها خارج از نوبت رسیدگی و اقدامات لازم قضایی در کمترین زمان صورت می گیرد. 
وی همچنین با اخطار به برخی ادارات گفت: متأسفانه از دهانه پل‌ها به عنوان راه های فرعی روستایی ترددها انجام می شود که باید مسئولان دست اندرکار بصورت دائمی فکری به این موارد کنند نه اینکه به صورت مقطعی اقدامات پیشگیرانه انجام و ایجاد موانع کنند. 
عبدالهی شهرداری را موظف کرد که اماکن خطرزا اعم از اماکن مسکونی و تجاری را شناسایی و تذکرات و اقدامات لازم را با هماهنگی شورای مدیریت بحران انجام دهند. 
وی در ادامه افزود: قانون با هیچ فرد و یا مسئولی که متخلف باشد تعارف ندارد و با خاطیان بخصوص با متصرفان و متجاوزان به اموال عمومی برخورد جدی انجام می شود

مرجع: ایسنا