خبر صبح/ مریم دالانی:نکته مهم این روزهای فوتبال ایران، مدیریت ضعیف تیم های لیگ برتری است. به طوری که قرار داد بازیکنان بدون کار کارشناسی و بدون درنظر گرفتن بودجه های باشگاه، امضاء می شود و  این قراردادها بعد از چندین سال باشگاه ها را دچار دردسر می کند. نمونه بارز آن شکایت بازیکنان سابق تراکتورسازی از این تیم است که یکی یکی به صدور رای و جریمه تراکتور منجر می شود. 

در جدید ترین آرای کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال تیم تراکتور درپی شکایت سعید آقایی و میلاد فخرالدینی دوباره محکوم شد.

با توجه به شکایت سعید آقایی نوجه ده از باشگاه تراکتور، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد و ۷۶۶ میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته بانضمام هزینه دادرسی به میزان مبلغ ۱۰۰ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال در حق خواهان محکوم شد.

همچنین در پی شکایت میلاد شیخ فخرالدینی از باشگاه تراکتور، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷۱۴میلیون و ۲۷۶ هزار ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد.

البته آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.