خبر صبح/ مهدیقلی رشیدی:

   از دیر باز ورزش یکی از ارکان اصلی و پیش نیاز حفظ سلامت جسم و روان و مورد توجه همگان بوده است و سوای حرکات و مهارت های جسمانی که با انگیزه های گوناگون تفریح، نشاط فردی، تندرستی و رقابت انجام می پذیرفت از گذشته های دور محور موضوعات ارزشی و اخلاقی ژرفی در روابط و تاروپود اجتماعی جامعه ی ما بوده است. جوانمردی، مروت، فداکاری و رعایت ادب، همواره بن مایه های اصلی موازین اخلاقی ورزش ما را تشکیل داده و تا به امروز برترین و ورزیده ترین ورزشکاران پاس دار این ارزش ها بوده‌اند.

تمامی مجاهدت‌های ورزشی در راستای دست یابی به اهداف فرهنگی اجتماعی و بهانه ای برای توسعه‌ی اخلاق است. در این میان میادین و ورزشگاه ها نیز محلی برای اجرای مهارت‌ها و نمود افعال اخلاقی ارزشمند و رقابت سالم و منصفانه بوده که حفظ و نگهداری حرمت و قداست این اماکن به عهده‌ی حاضرین در آنها یعنی ورزشکاران و به ویژه تماشاگران می باشد. آنها سرمایه های حقیقی و بسترهای مناسب رشد افکار و رفتارهای ورزشی، انگیزه ی ورزشکاران و جان و روح ورزشگاه ها هستند.

 تماشاگران پیش قراولان فرهنگ و معرف اخلاق شهر و یا میهن خویش هستند که شمار فراوانی از نگاه‌ها به سوی آنها و همه ی اعمال و کردارشان مورد قضاوت و سنجش افکارعمومی قرار می گیرد. طبیعی است هر گونه رفتارهای نابهنجار و غیر اصولی آثار بسیار ناخوشایندی بر جایگاه و داوری‌های زیان بار علیه مردم، شهر و دیارشان بر جای خواهد گذاشت. حس احترام به رقیبان، پای بندی به مبانی و ارزش های اخلاقی، فراهم نمودن فضای دوستانه و شایسته‌ی میزبانی و انتقال پیام محبت و یگانگی به میهمانان به اعتبار و سر بلندی شان خواهد افزود.

به یاد داشته باشیم قهرمانی تا بدان جایی ارزشمند است که مقصود نهایی آن اعتلای فرهنگی جامعه باشد و ایستادن بر سکوهای نخست ورزشی به تنهایی هدف نیست، بلکه ابزار و وسیله ای است برای دستیابی به آرمان و الگوهای اخلاقی اجتماع. مسئولین نهاد های ورزشی مسئولیت خطیری را در قبال هواداران و ورزشکاران دارند. این نهاد ها می توانند با بر پایی کمیسیون های فرهنگی اخلاق محور ورزشی به رواج و آموزش ارزش ها و اشاعه ی روحیه ی جوانمردی در ورزش و پرهیز از هر گونه خشونت و بهره برداری های مغرضانه بپردازند. سوء مدیریت، برنامه ریزی نامناسب به تکرار شکل گیری حوادث خشونت آمیز دیگر و الزام باشگاه ها به سامان دهی و مدیریت هواداران به بهبود روند اخلاق مداری در ورزش منجر خواهد شد.