خبر صبح/ گروه بین الملل: چند روز پیش بود که یکی از مدیران ارشد موسسه ضدایرانی “ایرام” وابسته به سازمان اطلاعات ترکیه ،طی ادعایی غیر تاریخی و غیر علمی مدعی شد که ایران چیزی جز ممالک محروسه نبوده و باید در کاربرد مناسبات تاریخی به جای استفاده از واژه “ایران – عثمانی” از لفظ “قاجار- عثمانی” استفاده شود.

لازم به یادآوری است که تنها در قرارداد ننگین ترکمانچای که تاریخ انشای آن به ۱۹۱ سال قبل بازمی‌گردد، بیش از ۳۵ بار واژگان دولت ایران، شاه ایران، خاک ایران، مرز ایران، تاج و تخت ایران به کار رفته است.

 

همچنین باید گفت که دولت-ملت “ایران” حداقل سابقه ای ۲۵۰۰ ساله دارد اما دولتی به نام ترکیه و حتی خود عثمانی پدیده‌ای تازه در مقابل قدمت تاریخی ایران به شمار می رود. این سرزمین تا ۶۰۰ سال قبل وجود خارجی نداشت و دایم در میان دو امپراتوری بزرگ ایران و روم دست به دست می‌شد.

نقشه دوران هخامنشی به خوبی نشان می دهد که سرزمین آناتولی که امروزه با نام ترکیه در غرب کشور ایران شناسایی شده است، بخشی جدایی‌ناپذیر از قلمرو امپراتوری هخامنشی و بعدها ساسانیان بود.