خبر صبح/ گروه بین الملل: الوین ارشادوف، از فعالان سیاسی تالشان جمهوری آذربایجان با انتشار مقاله ای، زدن انگ جدایی طلبی به تالشان این کشور را رد کرد و  نوشت: «خودمختاری تنها راه سدّ روند تحلیل رفتن و نابودی فرهنگ تالش در جمهوری آذربایجان است.»

الوین ارشادوف با اشاره به وجود و رسمیت داشتن “جمهوری خودمختار نخجوان” و ” استان خودمختار قره باغ کوهستانی” در ترکیب جمهوری آذربایجان نوشت: «تمامی سازمان های تالش و سخنگوینده از طرف تالشان، با تجزیه جمهوری آذربایجان مخالفند. در میان این سازمان های تالش، سازمان هایی که در روسیه فعالند، حداکثرگراترین نیروهای تالش هستند و هدف آنها نیز احیای دولتمداری در ترکیب جمهوری آذربایجان و رسیدن به خودمختاری است. به این ترتیب، بی ارتباط بودن تالش ها با جدایی طلبی عیان است.»