خبر صبح/ گروه جامعه: شهرها از عمده ترین مکان هایی هستند که افراد بی‌شماری را در دل خود جای داده‌اند. تراکم جمعیتی با انبوهی از نیازهای گوناگون معیشتی، فرهنگی، سیاسی اجتماعی، تفریحی از یک سو و فرسایش منابع و ذخایر زیست محیطی از سویی دیگر نیازمند وجود سیستم مدیریتی کارا و هوشمندانه‌ای است تا بتواند پاسخ گوی یکی از ضروریات و اساسی ترین حقوق همگانی و اجتماعی شهروندان خود که همانا خواست و آرزوی زندگی در محیطی پاک و سالم است باشد.

 امروزه شالوده ی اندیشه‌های مدیران آگاه و دانش‌پژوه جوامع پیشرو بر کیفیت ساختارو برنامه‌ریزی‌های هوشمندانه‌ی علمی شهرها می‌باشد که یکی از اصول اصلی و منطقی رفاه و سلامت شهروندان است. به همین منظور شهر نباید شهروندان را دچار استرس نماید، بلکه به همراه جلب اعتماد آنها شور و امید و رفاه و آرامش را عرضه نموده و سبب گشایش و نشاط زندگی درآن‌ها گردد و شهری سالم باشد. شهرسالم به مثابه جانداری است که نفس کشیده، رشد می‌کند و در حال تغییربوده و قادر به توسعه‌ی محیط و منابع خود می‌باشد. شهرسالم نتیجه‌ی فرآیند تحقق پروژه‌ی دراز مدت دست‌یابی به اهداف رفاه و رشد فیزیکی، روانی و زیست محیطی افرادی است که در آن زندگی می‌کنند و مفهوم آن بیشتر از اینکه یک هدف باشد یک روش است.

منظور از شهر سالم رسیدن صرف به ارقام و آمار ظاهری و صوری نیست؛ مهم دست‌یابی به دانش و فهم سلامت شهری و تلاش در جهت توسعه‌ی هوشمندانه و علمی شهری است. امروزه بنیان شهرهای خوب و سالم بر پایه‌ی نظم و پاکی و دارا بودن محیط و شرایط اقلیمی و آب و هوایی متوازن در دراز مدت استوار می‌باشد و شهروندان آن در تمامی مسائل مربوط به سلامت و رفاه زندگی خویش مشارکت مستقیم و دائمی دارند. در این میان شهرداری‌ها نقش محوری در قبال تحقق نیاز شهرسالم نسبت به شهروندان خود داشته و امید است با تدوین، ابتکار، نوآوری و زدودن نابرابری، فقر، بیکاری از چهره‌ی شهر و توزیع مناسب و عادلانه‌ی خدمات، شاهد گام‌هایی استوار و بلندتر نه از برای امروز و نه از برای فردا بلکه برای آینده‌ای باشیم  که فرزندان مان نیاز بیشتری به شهری سالم خواهند داشت./ مهدیقلی رشیدی مقدم