خبر صبح/ گروه جامعه: خانــواده زندانیان بــا اینکه بیــرون از زندان هستند، انگار آن ها نیز همراه با زندانى، حبس ِ مى‌کشند؛ حبس مشــکلات مالى و عاطفى نبود پدر، تکیه گاه را از یک خانواده مى‌گیرد و در نبود مادر، حمایت عاطفى و روحى کم رنگ مى شود. شاید خیلى از ما ندانیم که حتى روزى به عنوان «نسیم مهر» براى حمایت از خانواده زندانیان در تقویم داریم. این موضوع نشــان از اهمیت حمایت و رسیدگى به خانواده زندانیان دارد تا در گیر آسیب هاى اجتماعى نشوند. با اقدامات کم و بیشــى که بــراى حمایت از خانواده هاى زندانیان وجود دارد، این خانواده ها ِ هر قدر هم بخواهند دوام بیاورند، کمرشان زیر بار مشــکلات مالى، عاطفى و … خم مى شود و اگر به طور جدى، حمایتــى از خانواده هاى زندانیان صــورت نگیرد، باید نگــران افزایش آمار آســیب ها و تعداد بزهــکاران در آینده باشیم.

 در این باره یک روان شناس و مددکار در گفت وگویی مى گوید: نبود والد، چه مرد و چــه زن، در یک خانواده، آسیب هاى جدى به زندگى و فرزندان مى زند. به طور کلى آســیب هاى پـیـش روى خانواده زندانیان بسیار زیاد است، به خصوص اگر مرد به زندان بیفتد؛ زیرا در این صورت مشــکلات مالى نیز بــه خانــواده فشــار وارد مى کند.  متأســفانه حتى ممکن اســت بــراى تأمین هزینه‌هایشان درگیر روابط غیراخلاقى شوند.

مهــدى خادمى بیــان مى کند: ما همیشــه بــه زندانیــان مى‌گوییــم شرایطشــان از خانواده‌هایشــان بهتر اســت، چون در زندان غــذا و جاى گــرم دارنــد، امــا خانواده‌هاى آنها گرفتار مشــکلات مالى و آســیب‌هاى اجتماعى مى‌شــوند. به نوعــى مى‌توان گفت خانواده‌هــا بیشــتر زندانى هســتند. تصور کنید مدیر مدرســه، پــدر بچــه را بخواهد و بچه خجالت بکشــد بگوید پــدرش زندان اســت؛ این موضــوع بــراى بچه بــار روانى دارد.

وی ادامه مى دهد: معمــولا خانواده زندانیانى که حبس طولانى مدت دارند، تحت پوشــش کمیتــه امداد یا بهزیســتى قــرار مى‌گیرند. البتــه انجمــن حمایــت از زندانیــان نیــز مى‌کوشــد تا حد امکان به خانــواده زندانیان کمک کند؛ به طور مثال در ماه رمضان، بسته موادغذایى بــه خانواده هــا مى‌دهند، گاهى پوشــاک و مبالغ نقدى هم به خانواده‌ها ارائه مى شود.

خادمى با اشــاره بــه اینکه مــددکارى، قلب زندان اســت، مى‌گویــد: مــددکاران، حلقه واســط بین زندانــى و خانواده او هســتند و بیشتر رسیدگى به مشــکلات آن‌ها از طریق مددکارى صــورت مى‌گیــرد. مــددکاران تا جایى که بتوانند، خانواده‌هــاى زندانیان را راهنمایــى مى‌کنند. به طور مثــال در بعضى موارد، اگــر خانواده زندانیان، بیمار باشــند و نیازمند درمان، آن ها را با بیمارستان ها ارتباط مى دهیم.

وى اظهــار مى کند: مــن هفت ســال در حوزه مددکارى زندان خدمت کرده ام و نمونه هاى زیادى از آســیب در خانواده زندانیان به خاطر دارم. زندانى‌اى داشتیم که به جرم مواد مخدر محکوم به هفت سال حبس بود و سه سال از حبس را گذرانده بــود، امــا دادگاه او را احضار کرد. نمی‌دانســتیم دادگاه براى چه او را خواسته است. زمانى که زندانى از دادگاه برگشت، خیلى گریه کرد و گفت: «دختــرم را با ۵ مرد در یک باغ دســتگیر کرده بودند. گفتند اگر به عنوان پدر دختر شاکى باشــم، علاوه بر آن‌ها دختر خودم را هم به زندان مى‌فرستند؛ اگر رضایت دهم با مجازات شــلاق آزاد مى‌شوند. به دلیل اینکه نمى‌خواســتم دخترم به زندان بیفتد، رضایت دادم. زمانى کــه زندان نبودم، از صبح تا شب در خانه پاى بساط بودم، اما هیچ کدام از بچه‌هایم جرئت نداشــتند دست از پا خطا کنند، حالا که در زندان هستم، به شب نشینى مى‌روند.»

خادمى اضافه مى کنــد: در حال حاضر فردى داریم که به جــرم قتل در زندان اســت و در همین مدت ۲بار پســرش را به جرم مرتبط با مشروب به زندان آورده اند.

وى مى گویــد: زمانــى بیشــتر زندانى‌هــا، بزهــکاران و افــراد شــرور بودند، امــا حالا بدهــکاران خیلى زیاد شــده‌اند. بســیارى از آن ها آدم هــاى خوبى هســتند که گرفتار شــده اند. از خیران مى خواهیم براى حمایت از زندانیــان و خانواده هاى آن هــا به انجمن حمایــت از زندانیــان و مــددکارى زنــدان کمک کنند.