گروه بین‌الملل: نتیجه تحقیق درباره وضعیت آزادی های فردی در ۴۰ کشور اسلامی نشان می دهد که آزادی شهروندان تنها در چهار کشور از میانگین جهانی بیشتر است.
آزادی‌های فردی در کشورهای اسلامی؛ جایگاه ایران

در پژوهشی که موسسه کیتو (Cato Institute) منتشر کرده از داده های شاخص آزادی بشر (Human Freedom Index) در سال ۲۰۱۹ استفاده شده است. بررسی های انجام شده نشان می دهد که آزادی های فردی در کشورهای اسلامی از دیگر کشورهای جهان محدودتر است. آزادی های فردی تنها در چهار کشور بوسنی و هرزگوین، آلبانی، بورکینافاسو و قرقیزستان از میانگین جهانی بیشتر است. از سوی دیگر سطح آزادی های فردی در کشورهای اسلامی طی سال های اخیر (از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷) در مجموع سیر نزولی داشته است. با این حال شهروندان کشورهای اسلامی از آزادی های فردی یکسانی برخوردار نیستند. تفاوت بین سطح آزادی های فردی در کشورهایی که بالاترین میزان آزادی فردی در میان کشورهای اسلامی را دارند (بوسنی و هرزگوین و آلبانی) با کشورهایی که کمترین سطح آزادی فردی را دارند (سوریه و یمن) چشمگیر است. در این پژوهش سطح آزادی های فردی در کشورهای اسلامی براساس معیارهای مختلف از جمله آزادی های مذهبی، آزادی بیان، آزادی تجمع و آزادی زنان از صفر تا ۱۰ سنجیده شده است. رقم صفر به معنای کمترین سطح آزادی و ۱۰ به معنای بیشترین میزان آزادی فردی است. در حالی که بوسنی و هرزگوین از نظر آزادی های فردی با کسب نمره ۸.۰۴ در جایگاه اول کشورهای اسلامی قرار دارد سوریه با نمره ۲.۵۳ کمترین نمره را در میان این کشورها کسب کرده است.

جایگاه ایران
در رتبه بندی سطح آزادی های فردی در کشورهای اسلامی از ۵۱ کشور اسلامی تنها ۴۰ کشور رده بنده شده‌اند زیرا از ۱۱ کشور داده های کافی در دست نبوده است. ایران در میان این ۴۰ کشور از نظر سطح آزادی های فردی با نمره ۴.۴۸ جایگاه سی و چهارم را به دست آورده است.
از سوی دیگر ایران در فهرست کشورهای اسلامی از نظر میزان آزادی مذهبی در جایگاه سی و سوم قرار گرفته است. از نظر سطح آزادی بیان ایران کمی وضعیت بهتری در فهرست دارد و در جایگاه سی ام قرار دارد. ایران از نظر آزادی تجمع نیز در جایگاه سی ام قرار گرفته است. اما موقعیت ایران در فهرست کشورهای اسلامی از نظر سطح آزادی زنان با قرار گرفتن در جایگاه سی و چهارم تنها از شش کشور دیگر بهتر است. ایران در میان کشورهای اسلامی از نظر آزادی اقتصادی نیز در جایگاه سی و دوم قرار دارد.