گروه فرهنگ و هنر/ محمدرضا ربانی: در خطه‌ای مانند آذربایجان که کار فرهنگی مورد توجه و دقت عمومی قرار دارد و بسیاری‌ می‌توانند در قامت یک کارشناس به ارزیابی بپردازند، فعالیت در زمینه‌ی امور فرهنگی و اجتماعی بسیار دشوار و پیچیده است. اصولاً خود فرهنگ موضوع پیچیده‌ای است. این عنصر شکل گرفته از هزاران سال تعاملات و مناسبات یک جامعه تمدن‌خیز است و ما موظفیم که برای درک و انتقال این ارزش‌های فرهنگی و نه نمادهای سطحی، به نسل‌های بعد اهتمام ورزیم. به تعبیری دیگر فرهنگ همانند کوه یخی است که تنها ما می‌توانیم بخش قابل رویت این کوه را که همان کهن الگوها و ساختارها هستند، مشاهده کنیم و قادر به نگریستن بخش زیرین این کوه که شامل باورها و ارزش‌های بنیادین است، نیستیم.

اما برای درک و انتقال این حوزه‌ی مهم و استراتژیک ابزارهایی لازم است. به عنوان نمونه هنر هم که بخشی انکارناپذیر از فرهنگ است، زبان بیان احساس و البته انتقال مباحث فرهنگی قلمداد می‌شود. بر این اساس باید از این ابزار و ظرفیت مناسب برای عرضه‌ی دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی، به درستی بهره گرفت.

در این راه توسعه امور اجتماعی و مشارکت حداکثری شهروندان در امر بهینه کردن بخش فرهنگ لازم و ضروری است و البته ابزار تحقق آن شبکه‌سازی و ارتقای جایگاه نهادهای اجتماعی است. که نهادهای متولی امور فرهنگی باید در تعامل با یکدیگر این مهم را به سرانجام رسانند.

در پایان هم باید دوباره تاکید کرد که با توجه به شرایط روز جامعه و موضوعات اجتماعی، نیازمند برنامه‌های جدید در این حوزه هستیم و باید یک تحول در همه ابعاد اعم از ساختار، برنامه‌ها و سایر مسائل مدنظر قرار گیرد.