دختری با دوچرخه از کنار اثر هنری با عنوان “رقص شیر” توسط هنرمند نگوین ژوان لام Phuc Tan در هانوی عبور می کند