کاروان فناوری نظامی نیروهای حافظ صلح روسیه در مسیر به قره باغ