گروه سیاسی: یکی از صحنه های با اهمیت مشارکت همگانی مردم در راستای تحقق حقوق مدنی خود، انتخابات است. در جهان امروزی انتخابات محور مشارکت و تحقق حیات سیاسی اجتماعی شهروندان محسوب می‌گردد و از آشکارترین و قابل سنجش ترین انواع شرکت مردمی در عرصه‌های سیاسی ، اجتماعی و ملاک بهینه‌ای در جهت ارزیابی و توزیع قدرت در جامعه می باشد.

انتخابات درست و واقعی بسترهای لازم را برای خدمت نخبگان منسوب شهروندان و تحول در قسمت هایی از گروه های حاکم بر جامعه را فراهم و جا به جایی قدرت سیاسی را  قانونمند می سازد ، که درعین حال مشروع ترین راه و روش برای احراز قدرت می باشد. فزونی مشارکت و رقابت های سیاسی ، اجتماعی و ایجاد بسترهای مناسب برای به وجود آمدن تشکل و گروه های نوین و آشنایی و تعمیم علاقمندی سیاسی مردم و باور آن ها به رعایت اصول و ارزش های مردم سالاری که از عمده ترین ابزارهای ایجاد جامعه ی مدنی به شمار می آید  تنها با مشارکت در انتخابات میسر می‌گردد.

 انتخابات احساس مسئولیت حاکمان را در قبال خواسته های مردم بالا می برد و نقش مهمی در خنثی سازی روند تهدید و توطئه‌های دشمنان دارد. با شرکت در انتخابات، شهروندان در حقیقت سرنوشت جامعه‌ی ملی خود را رقم زده و بردامنه‌ی وسعت میدان دموکراسی می افزایند. اینک در روزهایی که انتخابات مهمی را پیش روداریم ، فرصت مناسبی خواهد بود تا با پالایش دانسته‌ها و آگاهی کامل، یک بار دیگر برای تحکیم و تحقق خواسته های به حق خود و در راستای آبادانی و پیشرفت شهر و استان و منافع و مصالح ملی میهن عزیز خویش گام های استوارتر دیگری برداریم.