گروه گفتگو: اسماعیل شعبان، فعال تالش و عضو شورای اقوام ریاست جمهوری روسیه هشدار داد اسراییل می‌خواهد تحت پوشش ایجاد “روستاهای هوشمند” در پنج روستای شهرستان زنگیلان جمهوری آذربایجان، در مرز ایران حضور سیاسی و امنیتی داشته باشد.

وی در گفتگو با کانال “تالشستان آزاد” (OTV) ، در پاسخ به سوالی منبی بر اینکه «در حالی که تالش‌های جمهوری آذربایجان از شهرستان های لریک و آستارا و لنکران و ماسالی و سایر مناطق منطقه تالش در جنگ شرکت کردند و شهید دادند، مدارس مناطق تالش به طویله شباهت دارد و چرا اسراییل روستاهای هوشمند را در آن مناطق ایجاد نمی‌کند و در مناطق خالی از سکنه زنگیلان ایجاد می کند؟» گفت: «ایجاد این روستاهای هوشمند، [توسط اسراییل] موضوعی اقتصادی و اجتماعی نیست، بلکه موضوعی سیاسی است. مگر چه کسانی می‌خواهند به زنگیلان بازگردند؟ خدا کند که مردم به آنجا بازگردند و لذت ببرند. همه ما هم همین را می خواهیم که مردم به خانه های خود بازگردند. اما، در زمان جنگ هم معلوم بود که می خواهند ابتدا مرز با ایران را تحت کنترل بگیرند. زیرا، قدرت‌های خارجی می‌خواهند در طول مرز با ایران و اطراف ایران برای خودشان پایگاه اجتماعی ایجاد کنند. این مناطق با کمک ایران گرفته شدند و البته، اسراییل هم کمک کرد و در اطراف مرز ایران عملیات را پیش بردند. اکنون هم آن روستاها را در آنجا می سازند.»

اسماعیل شعبان گفت: «اسراییل منافع خودش را در آنجا دارد. اینکه این منافع نظامی است یا سایر منافع، در آینده روشن خواهد شد. علت اصلی این است که اسراییل در مرز ایران برای خود جای پا خواهد داشت. الهام علی اف از کمک اسراییل استفاده کرد و امروز به اسراییل بدهکار است و اسراییل هم مطالبه می کند که این جاها در اختیار اسراییل قرار بگیرد.»

الهام علی اف از کمک اسراییل استفاده کرد و امروز به اسراییل بدهکار است
الهام علی اف از کمک اسراییل استفاده کرد و امروز به اسراییل بدهکار است

عضو شورای اقوام ریاست جمهوری روسیه گفت: «اما، در دو ماه آینده پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، حاکمیت در این کشور تغییر خواهد کرد.  امروز به نظر دولت بر خیلی چیزها چشم می‌پوشد و کارهایی می‌کند و تمامی این ها نیز از طریق باکو انجام می‌شوند که به آن کاری ندارم. اما، با تغییر حاکمیت در ایران، نگاه به دولت و اسراییل در منطقه تغییر خواهد کرد. افرادی که کاملا در چارچوب منافع ایران قرار دارند، به حاکمیت خواهند رسید و این موضوعات هم مطرح خواهد شد و سوال خواهد شد و جواب خواسته خواهد شد و حق و حساب کشی خواهد شد. به همین خاطر، کسانی که این کارها را (در مناطق مرزی ایران) می کنند، عجله دارند  که تا آن زمان این مسایل (حضور اسراییل در مرز ایران) حل شود. من بروز مشکلات بزرگ و خطر در منطقه را امروز پیش‌بینی می کنم. هیچ کس تصور نکند که کسانی را فریب دادند و بازی دادند! اما تاوان این کارهایشان را خواهند داد.»