خبر صبح/ مهدیقلی رشیدی مقدم:

آموزش و پرورش از نهادهای اصلی هر اجتماع بشری است که به عنوان یک ضرورت و عامل توسعه مورد توجه ویژه  قرار گرفته است. توسعه و عدم توسعه ی جوامع، وابسته به درک درست و یا نادرست آنها نسبت به آموزش و پرورش است.

بقای هر جامعه ای وابسته به عواملی است و پیشرفت آن در گرو تلاش افراد آنها می باشد. این حقیقتی است که از آغاز شکل گیری زندگی اجتماعی انسان ها تا به امروز تغییری نکرده است و پیشرفت و رکود آن بستگی به میزان تلاش و جدیت و اندیشه های سازنده و یا جاهلانه ی افراد آن جامعه می باشد.

کشور و یا جامعه ای که خواستار توسعه و ترقی است باید بهترین و مطلوب ترین سیستم آموزشی و تربیتی را برای مردم خود فراهم سازد، در غیر این صورت عقب ماندگی و سرخوردگی آنها اجتناب ناپذیر می گردد.

جامعه ی پیشرو و مترقی، محصول سیستم آموزش و پرورش پویا می باشد که موجبات ارتقای توانمندی های افراد را با درک و شناختی علمی و هدفمند در راستای حل و فصل مسائل گوناگون سیاسی , اقتصادی و اجتماعی فراهم ساخته و ظرفیت و قابلیت های پیشرفت آن جامعه را گسترش داده و تضمین می نماید. به همین دلیل امروزه جوامع توسعه یافته بیشترین وقت و سرمایه ی خود را وقف آموزش و پرورش و به تبع آن پژوهشهای تحقیقاتی و علمی می نمایند.

شوربختانه این نهاد ارزشمند اجتماعی از دیر باز نتوانسته جایگاه واقعی و اساسی خود را در جامعه ایران به دست آورد. آموزش و پرورش در ایران همواره از مشکل دارترین نهادها و وزارتخانه های کشور از نظر بودجه و برنامه ریزی بوده است. در سه دهه گذشته چندین و چند بار سیستم آموزشی ما دچار تغییر و تحول های اساسی شده است؛ تغییر و تحول هایی که نوعی آزمون و خطا را در اذهان متبادر می کند. چرا باید مهمترین نهاد آموزشی و اساسی ترین نهاد در راستای توسعه پایدار باید محل آزمون و خطا قرار گیرد؟!

 مورد بی مهری دست اندرکاران جامعه ی ما بوده و هیچگاه نگاه مثبت و سازنده ای نسبت به این امر بسیار مهم نداشته اند. چه بسا  که با صرف و هدایت بیشترین سرمایه ها بسوی آموزش و پرورش و اهتمام در راستای تربیت افزون تر میلیونها منابع لایزال اندیشه و مغزهای سرگردان مستعد کشورمان صاحب یکی از بزرگترین و ارزشمندترین ثروت های ملی خویش بودیم !!

شایان ذکر است برای بقا و ادامه ی حیات، ایستایی، رفاه و آینده ای مطمئن نیازمند عنایت بسیار جدی مسئولین نسبت به مقوله ی آموزش و پرورش و سرمایه گذاری های کلان در این راستا می باشیم.