گروه بین الملل: از سال ۱۹۴۵ تا سال ۱۹۵۱ بیش از ۴۰۷ تبعه‌ی جمهوری آذربایجان که به دلیل عقاید اسلامی از ارتش اتحاد جماهیر شوروی به سمت جمهوری ترکیه پناهنده می‌شدند، با خیانت دولت ترکیه دستگیر و به شوروی تحویل داده شدند. گفتنی است تمام کسانی که با خیانت ترکیه تحویل داده می‌شدند درست در نقطه صفر مرزی مقابل چشم ماموران دولت ترکیه تیرباران شدند. این واقعه در تاریخ ترکیه به عنوان فاجعه “پل بورالتان” ثبت شده است.

این واقعه‌ی تلخ و خیانت ترکیه به نخبگان آذربایجانی به اینجا ختم نشد و حتی این دولت سایر پناهدگانی را که به آلمان پناهنده شده بودند را هم با طرح و نقشه قبلی به ترکیه دعوت و دستگیر و برای اعدام به روسیه تحویل داد!!