تبلیغات

فضولی بغدادی قربانی قوم گرایی

گروه فرهنگ و ادب: هر از گاهی شخصی یا تفکری در کشور، آگاهانه یا جاهلانه و بدون داشتن تخصص لازم در امری، به ویژه در حوزه فرهنگ و ادب این مرز و بوم اظهار...

یادداشت ها